bảo mật

- Bảo mật tuyệt đối các thông tin về mọi hoạt động của Khách hàng. - Bảo vệ nhân viên...

xem chi tiết

Duy trì tổ chức

- Đảm bảo các nhân viên tuân thủ nghiêm túc Nội qui, Qui chế của Quý khách. - Khách viếng...

xem chi tiết

Cắt giảm nhân sự

Chi phí tuyển dụng, đào tạo. Chi phí quản lý gián tiếp, trực tiếp. Chi phí trang đồng phục, công cụ...

xem chi tiết

Cắt giảm chi phí

- Tài sản được sử dụng đúng công dụng, công suất; giảm thiểu về nước, điện và nguyên vật...

xem chi tiết

Đảm bảo

- Đảm bảo an ninh 24h/ ngày – 7 ngày/tuần. - Bảo vệ tài sản nhằm tránh thiệt hại hoặc...

xem chi tiết